prev up next

Bermuda

1972/02/19  Fauna

Eleutherodactylus johnstonei Plestiodon longirostris Chelonia mydas

7 c
15 c
3 $

Eleutherodactylus johnstonei - Johnstone’s Robber Frog
Plestiodon longirostris - Bermuda Skink
Chelonia mydas - Green Sea Turtle